top of page

Interim Beschermd en Begeleid Wonen

Op een moment dat intensieve zorg nodig is en dit kan niet meer in de thuissituatie worden gerealiseerd, dan is beschermd wonen met hierin 24 uur de veiligheid en nabijheid van zorg een mogelijkheid. Voor (jonge) mensen met autisme een grote stap om te nemen. Voor organisaties die beschermd en begeleid wonen aanbieden dan ook een grote verantwoordelijkheid om hierin met kennis van autisme goede zorg op maat te realiseren. Dus, een veilige en passende omgeving te creëren die recht doet aan de zorgvraag, haalbare doelen te stellen waarin het autisme van cliënt centraal wordt gezet. Dit vaak voor langere tijd, omdat leren omgaan, leren leven met autisme raakvlakken heeft in uiteenlopende leefgebieden en intensief ondersteuning vraagt in de persoonlijke ontwikkeling. Naast beschermd wonen zijn er ook mogelijkheden in begeleid wonen of zelfstandig met ambulante begeleiding. Hiervoor geldt hetzelfde.

Mijn ervaringen van de afgelopen 10 jaar in kennis over beschermd wonen en autisme, heeft mij doen besluiten om mij in te zetten om een betere aansluiting in zorg te realiseren voor cliënten met ASS die de stap zetten naar beschermd/begeleid wonen of al beschermd/begeleid wonen, maar waar de zorg stagneert. Daarnaast om organisaties te ondersteunen en te adviseren, om zo beter maatwerk te kunnen bieden ten behoeve van cliënten met ASS. Een investering in kennis en praktische handvatten ten behoeve van kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast ben ik van mening dat de financiële investering die wordt gedaan vanuit de samenleving ook in zijn geheel ten goede moet komen van deze doelgroep met voldoende zicht op effectiviteit, kwaliteit en voortgang van de geleverde zorg. Dat kan enkel als de zorgvraag helder is en iedere betrokkene zich committeert aan gestelde doelen en hierover in gesprek blijft met elkaar.

Mijn zorgen vanuit observaties, risico’s en wat ik hierin kan betekenen voor gemeenten, organisaties en cliënten:

Mijn zorgen

-        Onvoldoende kennis aanwezig over autisme bij de begeleiding van organisaties die begeleid en beschermd wonen aanbieden aan cliënten met ASS.

-        De gestelde doelen zijn niet passend, het zorgplan te algemeen.

-        De voortgang die je wilt kunnen vastleggen in rapportages bieden geen draagvlak om de voortgang te monitoren als doelen niet passend of te algemeen zijn.

Een risico

-        Het gedrag van cliënt wordt niet begrepen, waardoor de geboden ondersteuning zijn effectiviteit mist.

-        Door onvoldoende kennis over ASS ontstaan er aannames over gedrag waardoor het gedrag niet in een juist perspectief gezet kan worden. Begeleiding blijft handelingsverlegen en aan de zorgvraag van cliënt wordt geen recht gedaan.

-        De zorgvraag blijft te algemeen en is onderschikt gemaakt aan bestaande standaardisatie in verslaglegging. Gevolg is een reëel risico op terugval en verergering van de problematiek.

-        Langer dan nodig in een kostbare zorgomgeving wonen, met onvoldoende zicht op verder toekomstperspectief en de juiste handvatten voor begeleiding om cliënten hierin te ondersteunen.

-        Vereenzaming. Veel mensen met ASS krijgen pas na een lange weg te hebben doorlopen de diagnose autisme. Een diagnose kan gedrag verklaren maar is geen oplossing of een pasklaar antwoord. Blijven meedoen aan de maatschappij, erbij horen, kwaliteit van leven, begrip krijgen en durven vragen, zelfkennis en handvatten om richting te geven aan een leven met autisme is de weg die moet worden bewandeld. De directe zorgomgeving heeft hierin een verantwoordelijkheid om samen met cliënt te investeren en zichtbaar te maken hoe kwaliteit van leven kan worden gerealiseerd, hoe er integratie kan zijn in de samenleving en een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid kan worden waargemaakt en wat daarvoor nodig is.

 

Mijn aanbod

Een goede voorbereiding voor een nieuwe start in wonen

Bij het geven van een indicatie voor beschermd wonen, wil je ook zeker zijn dat de gekozen organisatie voor deze cliënt de juiste is. Het is een kostbare investering die je ook graag tot zijn recht wil laten komen.

De basis: Het is mijn ervaring dat als de zorgvraag helder is, het zorgplan en gestelde doelen duidelijk, haalbaar en realistisch zijn, de expertise en kennis over autisme voldoende aanwezig is, er een goede basis ligt om voor cliënten een veilig vangnet te realiseren van waaruit er samen met cliënten gewerkt kan gaan worden aan gestelde doelen.

Voorafgaand aan de beschikking realiseer ik voor cliënten de basis als beschreven. Onderzoek of er bij de organisatie voldoende expertise aanwezig is en blijf betrokken zolang als nodig of gewenst is.

Naast het realiseren van de basis zijn er diverse vragen die ik meeneem in het toetsen van geschiktheid van de woonplek:

-        Hoe wordt er invulling gegeven aan de dagelijkse structuur en wat heeft cliënt hierin nodig. Is continuïteit geborgen.

-        Hoe is de samenstelling van de bewoners, is dit passend bij de zorgvraag, wordt er geïnvesteerd in sociaal contact en interacties met medebewoners, voelt de sociale omgeving wel voldoende veilig.

-        Is de fysieke omgeving passend.

-        Is er een vast team, vaste begeleider en is de route duidelijk bij vragen.

-        Is er een groot verloop in personeel of niet.

-        Zijn begeleiders en aanwezige stagiaires voldoende geïnformeerd en de rapportages en overdracht voldoende werkbaar.

-        Welke samenwerkingsverbanden zijn er.

-        Wat is de gezamenlijkheid met medebewoners.

-        Hoe wordt er samengewerkt met andere instanties zoals het onderwijs.

-        Is er een signaleringsplan indien nodig, aangevuld met vragen relevant voor de specifieke zorgvraag.

 

Voor wie

Gemeenten

Beschermd wonen locaties

Verwijzers

Cliënten

Financiering: Offerte op basis van uurtarief.

bottom of page